تاریخ معماری ایران پیش از اسلام – بخش هشتم

کاخ شائور در سمت غربی رودخانه شائور در سالهای اخیر کاخی کشف شد که به سبب همجواری با این رودخانه

ادامه

تاریخ معماری پیش از اسلام- بخش پنجم

تخت سلیمان این اثر معماری، که صفحه بزرگی است مشرف به تمام کاخها و باغهای پیرامون خود در پاسارگاد بر

ادامه

تاریخ معماری ایران پیش از اسلام – بخش چهارم

مادها از آثار معماری دوره ماد باید از تپه هگمتانه و تپه زیویه در سقز (کردستان) و باباجان تپه در

ادامه
سبد خرید خالی است